From the Grandfather Series

Two poets–one Vietnamese and the other American–and in both languages. Michael H. Brownstein translated both poems from English to Vietnamese–his first attempt at translation.

A POEM BY NGUYENVAN LUAT

Capella Evelyn, Nick name Bao La
Bao La!
Cháu gái bé Bao La

Từ bên kia trái đất

Chào đời! Chào cả nhà!

Chúc An khang Thịnh vượng!
Bao La tình nghĩa Mẹ – Cha!

Bao La bông lúa củ khoai tình ngườii!

Bao La bừng sáng bầu trời:

CHÂN – THIÊN – VIỆT-Mỹ đời đời Bao La!
Grand Father’s Bao La


Capella Evelyn, Nick name Bao La
Immense!

Baby girl Bao La

From the other side of the earth

Born! Hi all!

Chúc An Khang Prosperity!
Loving Mother Love – Father!

Bao La cotton rice yam yams love!

Bao La bright sky:

CHAN – THIEN – VIETNAM – USA forever Bao La!
Grand Father’s Bao La


A POEM BY MICHAEL H. BROWNSTEIN

Anh Sáng Ban Ngày
Tôi đánh thức sấm sét từ bên trong,

một cuộc đụng độ khác,

ngân hàng khóc vì thiếu,

công ty điện thoại sủa,

hàng rào xuống cấp và sau đó

một trong những con chó của chúng tôi nhảy qua

và tôi không thể tìm thấy cô ấy ở đâu cả.

Tôi phải đi làm, tôi có

việc vặt và việc làm và giấy tờ,

nhưng điều này sẽ cần phải được giữ,

Con chó được tìm thấy, an toàn. Một kiểm tra

với hàng hóa, tôi sửa hàng rào, kéo

một vài cỏ dại, một cây bắt đầu,

và tăng cường nghiêng.

Đã có hàng trăm người ở bên ngoài,

ánh sáng mặt trời đằng sau độ ẩm của mây,

và rồi tin tức đến qua—

một cháu gái, sinh ra bốn giờ sáng,

sáu cân, khỏe mạnh, đã đẹp—

và mặt trời xuyên qua lớp mây,

những bông hoa rực rỡ bởi bức tường phía xa

mở khuôn mặt vàng xinh đẹp của họ,

bụi hoa hồng mở miệng đỏ,

những bông hoa nhỏ màu trắng, hoa tử đinh hương,

bồ công anh, mulberries chín

và tất cả đều đúng với thế giới của tôi.

DAYLIGHT

I wake to a thunder from inside,
another clash of infection,
the bank crying about a lacking,
the phone company barking,
the fence degrading and then
one of our dogs jumps over
and I cannot find her anywhere.
I’ve got to go to work, I have
errands and deeds and paperwork,
but this will need to be put on hold.
The dog is found, safe. One check
to the good, I fix the fence, pull
a few weeds, a beginning tree,
and reinforce the leaning.
It’s already a hundred outside,
sunlight behind a humidity of clouds,
and then the news comes through—
a granddaughter, born four AM,
six pounds, healthy, already beautiful—
and sun breaks through the cloud cover,
the sunlit blossoms by the far wall
open their beautiful yellow faces,
the rose bush opens its red mouths,
the tiny white flowers, the lilacs,
the dandelions, the ripening mulberries
and all is right with my world.
So fresh and so clean.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s